Klienci indywidualni

I. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych Kancelaria „Cezar-Lex” prowadzi sprawy klientów indywidualnych. Świadczona pomoc prawna polegać może na:

 • Udzieleniu w konkretnej sprawie ustnie lub pisemnie porady prawnej lub tzw. e-porady za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Sporządzeniu kompleksowej opinii prawnej dotyczącej interesującego klienta problemu prawnego
 • Sporządzeniu pisma procesowego w danej sprawie (np. pozwu, odwołania, zażalenia, apelacji itd.)
 • Reprezentowaniu strony przed sądami i urzędami na terenie całego kraju
 • Udziale w negocjacjach i mediacjach pozasądowych

Kancelaria „Cezar-Lex” świadczy pomoc prawną w szczególności w następującym zakresie:

„Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.” (art. 6 kodeksu cywilnego)

W naszej Kancelarii doskonale wiemy jak istotną kwestię stanowią w regulacji życia powszechnego stosunki cywilnoprawne. Dobra znajomość wciąż zmieniających się norm prawnych prawa cywilnego jest bardzo ważna zarówno na etapie zawierania umów, jak i ich wykonania. Dlatego w naszej ofercie proponujemy kompleksowe doradztwo w przygotowaniu umów i innych oświadczeń cywilnoprawnych, w zawieraniu ugody i mediacji. Adwokat Cezary Taracha wraz ze swoimi współpracownikami jest w stanie udzielić realnej pomocy w trudnych sprawach związanych ze sporami wynikłymi na tle prawa własności i innych rzeczowych praw ograniczonych. Posiada także niezbędne doświadczenie w kwestii prawa spadkowego oraz dochodzenia odszkodowań i innych należności o charakterze cywilnoprawnych jak zadośćuczynienia, renty, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, odsetek i kar umownych. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z ciążących na stronie obowiązkach procesowych w postępowaniu cywilnym, w tym odpowiedniego przygotowania pozwu, zgłoszenia dowodów, tez dowodowych i uzasadnienia swojego roszczenia. Dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej jest bardzo skomplikowane i wymaga maksymalnego zaangażowania ze strony powoda, podobnie jak obrona przed niesłusznymi roszczeniami ze strony pozwanego. Nasza Kancelaria bierze na siebie ciężar prawny prowadzenia procesu i jest w stanie doradzić Klientom w kwestiach kluczowych mających znaczenie dla powodzenia ich sprawy. Pomagamy również w dochodzeniu zasądzonych sądownie należności w postępowaniu egzekucyjnym. W razie możliwości zmierzamy także do zawarcia bezpiecznej i korzystnej dla Klienta ugody sądowej lub w postępowaniu przedsądowym. Reprezentujemy także Mocodawców w postępowaniach nieprocesowych. Świadczymy także stałą obsługę prawną i reprezentację dla klientów instytucjonalnych, osób prawnych, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W sprawach z zakresu prawa cywilnego Kancelaria „Cezar-Lex” podejmuje się w szczególności następujących czynności:

 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej i pozasądowej,
 • prowadzenie spraw o odszkodowania, zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej,
 • prowadzenie spraw dotyczących tzw. „kredytów frankowych”
 • zastępstwo procesowe na posiedzeniach i rozprawach,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków,
 • prowadzenie spraw spadkowych, o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zachowek itp.
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości i ruchomości,
 • prowadzenie spraw o rozgraniczenie w fazie administracyjnej i sądowej,
 • prowadzenie spraw o ustalenie stosunku prawnego lub prawa w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego,
 • stała obsługa prawna osób prawnych i jednostek prawa prywatnego,
 • przygotowywanie projektów umów i innych aktów prawnych,
 • prowadzenie postępowania przedsądowego, przygotowywanie monitów i wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie spraw z zakresu najmu mieszkań, w tym spraw o eksmisję i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • obrona pozwanych w postępowaniu cywilnym, w tym wnoszenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów
 • sporządzanie apelacji, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych

Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki jego wina nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony (Art. 11 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)

Adwokat Cezary Taracha zdaje sobie sprawę z tego jak poważne konsekwencje w życiu każdego człowieka mogą wywołać sprawy karne i jak ważne jest zapewnienie osobom podejrzanym odpowiednich gwarancji procesowych ich praw już na wczesnym etapie każdego śledztwa czy dochodzenia. Najważniejszym z tych praw jest zdecydowanie prawo do obrony. Dlatego przy obronie oskarżonych kładzie szczególny nacisk na zapewnienie im rzeczywistych gwarancji procesowych od pierwszych godzin zatrzymania czy dowiedzenia się o wszczęciu postępowania. W swojej praktyce adwokat Cezary Taracha pamięta także o pokrzywdzonych czynami karalnymi i proponuje im nie tylko zastępstwo procesowe w sprawach karnych, ale i kompleksowe dochodzenie dla nich odszkodowania, zadośćuczynienia i nawiązki na drodze karnej i cywilnej zarówno od sprawcy przestępstwa, jak i zakładów ubezpieczeń.

W sprawach z zakresu prawa karnego Kancelaria „Cezar-Lex” podejmuje się w szczególności następujących czynności:

 • obrona podejrzanych, obwinionych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, karnego-skarbowego i wykroczeniowego od etapu postępowania przygotowawczego do wykonawczego,
 • zastępstwo procesowe na posiedzeniach i rozprawach,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków,
 • sporządzanie zażaleń na tymczasowe aresztowanie i inne środki zapobiegawcze,
 • sporządzanie apelacji w sprawach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia,
 • sporządzanie kasacji i wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych,
 • sporządzenie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa,
 • sporządzania subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • udział w mediacjach,
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i nawiązki dla pokrzywdzonych czynem karalnym,
 • składanie i uzgadnianie w imieniu oskarżonego wniosków o dobrowolne poddanie się karze i czynnego żalu,
 • składanie wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym np. o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odroczenie kary pozbawienia wolności, o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o rozłożenie grzywny na raty itp.,
 • składanie wniosków o zatarcie skazania,
 • składanie wniosków o skrócenie okresu środka karnego zatrzymania prawa jazdy,
 • sporządzanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie
 • sprawy z zakresu stosunków małżeńskich (m.in. rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego małżonków wraz ze wzajemnymi rozliczeniami)
 • sprawy dot. stosunków między rodzicami a dziećmi (m.in. powództwa o ustalenia i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenie prawa do kontaktów rodzica z dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka, przysposobienie dziecka)
 • alimenty
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym
 • opracowywanie umów i kontraktów handlowych z uwzględnieniem indywidualnych życzeń klientów
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego (jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych)
 • zaskarżanie uchwał wspólników i organów spółki do sądu (m .in. powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej)
 • powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce i wspólnikom
 • zawieszanie w prawach i wyłączanie wspólników oraz odwoływanie członków organów spółek kapitałowych
 • nadzór prawny przy redagowaniu umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz dalszych zmian w tych aktach
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze (m. in. wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, reprezentacja w toku postępowania upadłościowego upadłego, syndyka lub wierzycieli, udział w negocjacjach w celu zawarcia układu, sporządzanie sprzeciwów do sędziego-komisarza, składanie zażaleń do sądu upadłościowego)
 • postępowania rejestrowe dot. wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), – sprawy z zakresu prawa wekslowego i czekowego (m. in. dochodzenie roszczeń z weksli własnych i trasowanych, zwrotne poszukiwanie przeciwko wystawcy i indosantom, reprezentowanie wierzycieli i dłużników wekslowych, umarzanie weksli)
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych (m. in. reprezentacja uczestników konkursu. wykonawców lub zamawiającego, postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, protesty, odwołania od rozstrzygnięcia protestów, skargi do sądu od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej)
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (m. in. roszczenia o zaprzestanie niedozwolonych działań i usunięcie ich skutków oraz dochodzenie odszkodowania)
 • prawo budowlane (m. in. umowy o roboty budowlane, prowadzenie spraw z udziałem deweloperów i kontrahentów firm budowlanych)
 • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym przed wszelkimi organami administracyjnymi
 • zastępstwo procesowe przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń i odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych, skarg na akty prawa miejscowego oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych
 • konsultacja i nadzór prawny nad sporządzaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakaz konkurencji oraz regulaminów pracy
 • reprezentowanie pracowników w sprawach spornych z zakresu prawa pracy (w tym m.in. reprezentacja przed komisjami pojednawczymi, sądem pracy, sporządzenie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, sprzeciwy i odwołania do sądu od kar dyscyplinarnych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia pracowniczego, ekwiwalentów i innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy)
 • reprezentowanie pracodawców w sporze z pracownikami (w tym m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracownika, nadzór prawny nad wypowiadaniem umowy o pracę i zwolnieniami grupowymi, udział w konsultacjach i negocjacjach w indywidualnych sprawach)
 • dochodzenie odszkodowania za mobbing i dyskryminację w stosunkach pracy
 • zbiorowe prawo pracy (reprezentowanie organizacji pracodawców i związków zawodowych, konsultowanie układów zbiorowych pracy, udział w negocjacjach w sporach zbiorowych
 • sprawy z nietypowych stosunków pracy (m. in. na podstawie wyboru, mianowania i powołania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umowy nakładczej, uregulowania odrębne, pragmatyki służbowe)
 • odwołania od decyzji organów rentowych ZUS i KRUS (m. in. w sprawach emerytur, rent, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia społecznego)
 • prawo prasowe i wydawnicze
 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo telekomunikacyjne
 • zagadnienia dotyczące publikacji i działalności w Internecie (m. in. prowadzenie portali)
 • zawieranie i wykonywanie umów za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług drogą elektroniczną
 • elektroniczny podpis
 • ochrona prywatnych danych i informacji osobowych

Cena usługi w przypadku klientów indywidualnych jest za każdym ustalana odrębnie i uwzględnia rodzaj usługi, stopień skomplikowania sprawy i czas poświęcony przez adwokata klientowi. W przypadku zastępstwa procesowego stawki honorarium adwokackiego nie mogą być niższe niż tzw. stawki minimalne przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1800). Indywidualna wysokość stawki za prowadzenie konkretnej sprawy zostanie określona przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy adwokata.