Stała obsługa prawna

Kancelaria „Cezar-Lex” prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym w szczególności:

  • indywidualnych przedsiębiorców,
  • spółek prawa handlowego,
  • jednostek sektora publicznego,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej,
  • szkół wyższych,
  • stowarzyszeń,
  • fundacji,
  • zrzeszeń i innych organizacji typu korporacyjnego.

W ramach prowadzonej obsługi oferujemy następujące opcje:

Opcja 1 – Obsługa Standard:

W ramach powyższej opcji zapewniamy stałą obsługę klienta poprzez umożliwienie klientowi cotygodniowych wizyt w siedzibie kancelarii celem udzielania bieżących porad prawnych, sporządzania umów, aktów prawnych i listów adwokackich. Rozliczenie następuje w oparciu o indywidualnie wynegocjowane wynagrodzenie miesięczne, które uwzględnia miesięczny czas pracy adwokata i jego zespołu, rodzaj działalności klienta oraz przewidywalny stopień skomplikowania materii prawnej dotyczącej klienta. Ceny zawierają podatek VAT.

Opcja 2 – Obsługa In-House:

W tym wariancie istnieje możliwość cotygodniowego przyjazdu adwokata lub osoby przez niego wyznaczonej (tzw. doradcy dedykowanego) do siedziby firmy celem udzielania porad prawnych i pomocy przy prowadzeniu bieżących spraw prawnych klienta na miejscu, w tym także nadzorowanie istniejącego działu prawnego klienta. Rozliczenie z Kancalerią następuje według miesięcznego honorarium (ryczałtu) obejmującego z góry ustaloną liczbę godzin pracy możliwą do poświęcenia klientowi w miesiącu (limit). W przypadku przekroczenia wyżej opisanego limitu godzin do ceny usługi doliczane są koszty dodatkowych godzin poświęconych klientowi. Stawka godzinowa za dodatkowy czas jest w tym przypadku negocjowana indywidualnie. W honorarium uwzględnia się także koszty dojazdu adwokata lub doradcy dedykowanego. Ceny zawierają podatek VAT.

Honorarium adwokata przewidziane powyżej nie obejmuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw przed sądami i organami administracji publicznej, które zostaje ustalone oddzielnie. Stawki te nie mogą być niższe niż tzw. stawki minimalne przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1800). Indywidualna wysokość stawki za prowadzenie konkretnej sprawy zostanie określona przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy adwokata.

Radca prawny Marcin Kuliś

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu. Poza zwykłym zakresem praktyki zajmuje się w szczególności wdrażaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sektorze prywatnym i publicznym na terenie całego kraju. Pierwsze firmy i podmioty prawne, w których wdrażał RODO mogą się już poszczycić pomyślnym dla nich zakończeniem procedury kontrolnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Radca prawny Marcin Kuliś na życzenie Klienta może także przeprowadzić profesjonalny wewnętrzny audyt wdrożenia RODO u osób fizycznych i w podmiotach prawnych.

www.kancelariakulis.pl