Klienci indywidualni

Kancelaria „Cezar-Lex” prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym w szczególności:

  • indywidualnych przedsiębiorców,
  • spółek prawa handlowego,
  • jednostek sektora publicznego,
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej,
  • szkół wyższych,
  • stowarzyszeń,
  • fundacji,
  • zrzeszeń i innych organizacji typu korporacyjnego.

W ramach prowadzonej obsługi oferujemy następujące opcje:

Opcja 1 – Obsługa Standard:

W ramach powyższej opcji zapewniamy stałą obsługę klienta poprzez umożliwienie klientowi cotygodniowych wizyt w siedzibie kancelarii celem udzielania bieżących porad prawnych, sporządzania umów, aktów prawnych i listów adwokackich. Rozliczenie następuje w oparciu o indywidualnie wynegocjowane wynagrodzenie miesięczne, które uwzględnia miesięczny czas pracy adwokata i jego zespołu, rodzaj działalności klienta oraz przewidywalny stopień skomplikowania materii prawnej dotyczącej klienta. Ceny zawierają podatek VAT.

Opcja 2 – Obsługa In-House:

W tym wariancie istnieje możliwość cotygodniowego przyjazdu adwokata lub osoby przez niego wyznaczonej (tzw. doradcy dedykowanego) do siedziby firmy celem udzielania porad prawnych i pomocy przy prowadzeniu bieżących spraw prawnych klienta na miejscu, w tym także nadzorowanie istniejącego działu prawnego klienta. Rozliczenie z Kancalerią następuje według miesięcznego honorarium (ryczałtu) obejmującego z góry ustaloną liczbę godzin pracy możliwą do poświęcenia klientowi w miesiącu (limit). W przypadku przekroczenia wyżej opisanego limitu godzin do ceny usługi doliczane są koszty dodatkowych godzin poświęconych klientowi. Stawka godzinowa za dodatkowy czas jest w tym przypadku negocjowana indywidualnie. W honorarium uwzględnia się także koszty dojazdu adwokata lub doradcy dedykowanego. Ceny zawierają podatek VAT.

Honorarium adwokata przewidziane powyżej nie obejmuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw przed sądami i organami administracji publicznej, które zostaje ustalone oddzielnie. Stawki te nie mogą być niższe niż tzw. stawki minimalne przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1800). Indywidualna wysokość stawki za prowadzenie konkretnej sprawy zostanie określona przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy adwokata.