Tak, istnieje możliwość skrócenia kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego.


Możliwość taką przewiduje przepis art. 43ln § 1 kodeksu karnego wykonawczego stanowiąc, iż o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu. Będzie to więc Sąd w okręgu którego skazany zamieszkuje wraz z dorosłymi domownikami, którzy wyrazili zgodę na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Przesłanki udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia uregulowane są w art. 77 § 1 kodeksu karnego, co oznacza że wobec skazanego można zastosować ten środek probacyjny tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Bez wątpienia sąd penitencjarny będzie więc brał pod uwagę przestrzeganie przez skazanego warunków odbywania kary pozbawienia wolności w SDE, a więc np. to czy stosował się do obowiązków i zakazów wynikających z art. 43m – 43s kodeksu karnego wykonawczego, których konkretyzacja często następuje w postanowieniu o udzieleniu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie SDE. Przykładowo skazany, który nadużywał swoich praw i oddalał się z miejsca stałego pobytu w okresach przekraczających 12 godzin dziennie w celach innych niż określone w art. 43na kodeksu karnego wykonawczego może mieć w związku z tym poważne problemy z uzyskaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia. W razie konieczności Sąd może zawsze odebrać informacje od kuratora sądowego celem oceny.


Pamiętać też należy, że co do zasady skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary (art. 78 § 1 kk). Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia najlepiej złożyć więc tuż przed upływem tego terminu mając na uwadze konieczność rozpoznania go przez Sąd i przygotowania posiedzenia w tym względzie.

Na koniec dodać należy, że udzielając warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 43ln § 3 kodeksu karnego wykonawczego). Jest to dość istotne, gdyż w przypadku odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia w sytuacji naruszenia obowiązków probacyjnych skazany co do zasady będzie musiał odbyć resztę kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, a nie powróci automatycznie do jej odbywania w systemie SDE. Pamiętać też należy, że udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 43ln § 4 kodeksu karnego wykonawczego).

Opłata sądowa za złożenie wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia od kary pozbawienia wolności wynosi 45 zł (art. 15 ust. pkt 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r., t.j. z dnia 11 stycznia 2023 r., Dz. U. z 2023 r., poz. 123 ze zm.)