Klienci Indywidualni

I. Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Kancelaria prowadzi sprawy indywidualnych klientów. Świadczona pomoc prawna polegać może na:

a) Udzieleniu w konkretnej sprawie ustnie lub pisemnie porady prawnej lub tzw. e-porady za pośrednictwem poczty elektronicznej
b) Sporządzeniu kompleksowej opinii prawnej dotyczącej interesującego klienta problemu prawnego
c) Sporządzeniu pisma procesowego w danej sprawie (np. pozwu, odwołania, zażalenia, apelacji itd.)
d) Reprezentowaniu strony przed sądami i urzędami na terenie całego kraju
e) Udziale w negocjacjach i mediacjach pozasądowych

 

Kancelaria „Cezar-Lex” świadczy pomoc prawną w szczególności w następującym zakresie:

1) Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych
 • wnioski o ubezwłasnowolnienie i uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • prawo rzeczowe (m.in. ochrona posiadania, powództwa windykacyjne i negatoryjne, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia gruntów, służebności gruntowe i osobiste, uwłaszczenia, zasiedzenia, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rozliczenia pożytków, wydatków i nakładów)
 • prawo lokalowe i mieszkaniowe (m. in. powództwa eksmisyjne, sądowa kontrola podwyżki czynszów, zaskarżanie uchwał i decyzji organów wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych)
 • zobowiązania wynikające z umów cywilnych i handlowych
 • odszkodowania za czyny niedozwolone, w tym dochodzenie odszkodowań pieniężnych, zadośćuczynienia i renty od osób fizycznych i prawnych, szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, instytucji publicznych i zakładów ubezpieczeń)
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i świadczeń nienależnych
 • prawo spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
 • sądowe postępowanie egzekucyjne (m.in. powództwa przeciwegzekucyjne, opozycyjne i ekscydencyjne, skargi na komornika, zarzuty do planów podziału)
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta
 • sprawy wieczystoksięgowe (m. in. wnioski o wpis do księgi wieczystej, powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • prawo spółdzielcze
 • prawo rolne (m.in. uwłaszczenia, dziedziczenie i podział gospodarstw rolnych)
 • postępowania przed sądami polubownymi
 • udział w negocjowaniu i redagowaniu ugody sądowej i pozasądowej, zawezwania do prób ugodowych
 • sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (m. in. prawa autorskie, prawo do patentu, prawa własności przemysłowej, ochrona znaków handlowych i towarowych, ochrona baz danych)


2) Prawo karne

 • obrona w procesie karnym w śledztwie i dochodzeniu oraz we wszystkich instancjach sądowych (w tym m.in. reprezentacja przed organami policji, w prokuraturze i przed sądem, składanie sprzeciwów, zażaleń, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania)
 • obrona w procesie o wykroczenia (w postępowaniu zwyczajnym nakazowym, mandatowym i przyspieszonym)
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym (m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, umorzenia postępowania wykonawczego, zamianę formy wykonywania kary, rozłożenia należności sądowych na raty lub ich umorzenia, wnioski o zatarcie skazania)
 • obrona w postępowaniu karnym skarbowym w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (m.in. reprezentacja strony przed finansowymi i niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz przed sądami, postępowania mandatowe, wnioski o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnoszenie środków odwoławczych)
 • reprezentowanie w sprawach karnych interesów osób pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych (w tym sporządzanie i wnoszenie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, zażalenia na umorzenia śledztwa i dochodzenia, dochodzenie odszkodowania i innych roszczeń cywilnych w procesie karnym)
 • udział w mediacjach w sprawach karnych


3) Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz sprawy dot. nieletnich

 • sprawy z zakresu stosunków małżeńskich (m.in. rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego małżonków wraz ze wzajemnymi rozliczeniami)
 • sprawy dot. stosunków między rodzicami a dziećmi (m.in. powództwa o ustalenia i zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenie prawa do kontaktów rodzica z dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka, przysposobienie dziecka)
 • alimenty
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym


4) Prawo gospodarcze i handlowe

 • opracowywanie umów i kontraktów handlowych z uwzględnieniem indywidualnych życzeń klientów
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego (jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych)
 • zaskarżanie uchwał wspólników i organów spółki do sądu (m .in. powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej)
 • powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce i wspólnikom
 • zawieszanie w prawach i wyłączanie wspólników oraz odwoływanie członków organów spółek kapitałowych
 • nadzór prawny przy redagowaniu umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz dalszych zmian w tych aktach
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze (m. in. wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, reprezentacja w toku postępowania upadłościowego upadłego, syndyka lub wierzycieli, udział w negocjacjach w celu zawarcia układu, sporządzanie sprzeciwów do sędziego-komisarza, składanie zażaleń do sądu upadłościowego)
 • postępowania rejestrowe dot. wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), - sprawy z zakresu prawa wekslowego i czekowego (m. in. dochodzenie roszczeń z weksli własnych i trasowanych, zwrotne poszukiwanie przeciwko wystawcy i indosantom, reprezentowanie wierzycieli i dłużników wekslowych, umarzanie weksli)
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych (m. in. reprezentacja uczestników konkursu. wykonawców lub zamawiającego, postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, protesty, odwołania od rozstrzygnięcia protestów, skargi do sądu od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej)
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji (m. in. roszczenia o zaprzestanie niedozwolonych działań i usunięcie ich skutków oraz dochodzenie odszkodowania)
 • prawo budowlane (m. in. umowy o roboty budowlane, prowadzenie spraw z udziałem deweloperów i kontrahentów firm budowlanych)


5) Prawo administracyjne

 • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym przed wszelkimi organami administracyjnymi
 • zastępstwo procesowe przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń i odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych, skarg na akty prawa miejscowego oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych


6) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • konsultacja i nadzór prawny nad sporządzaniem umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakaz konkurencji oraz regulaminów pracy
 • reprezentowanie pracowników w sprawach spornych z zakresu prawa pracy (w tym m.in. reprezentacja przed komisjami pojednawczymi, sądem pracy, sporządzenie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, sprzeciwy i odwołania do sądu od kar dyscyplinarnych, dochodzenie zaległego wynagrodzenia pracowniczego, ekwiwalentów i innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy)
 • reprezentowanie pracodawców w sporze z pracownikami (w tym m.in. dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracownika, nadzór prawny nad wypowiadaniem umowy o pracę i zwolnieniami grupowymi, udział w konsultacjach i negocjacjach w indywidualnych sprawach)
 • dochodzenie odszkodowania za mobbing i dyskryminację w stosunkach pracy
 • zbiorowe prawo pracy (reprezentowanie organizacji pracodawców i związków zawodowych, konsultowanie układów zbiorowych pracy, udział w negocjacjach w sporach zbiorowych
 • sprawy z nietypowych stosunków pracy (m. in. na podstawie wyboru, mianowania i powołania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umowy nakładczej, uregulowania odrębne, pragmatyki służbowe)
 • odwołania od decyzji organów rentowych ZUS i KRUS (m. in. w sprawach emerytur, rent, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia społecznego)


7) Prawo mass-mediów i nowych technologii

 • prawo prasowe i wydawnicze
 • dostęp do informacji publicznej
 • prawo telekomunikacyjne
 • zagadnienia dotyczące publikacji i działalności w Internecie (m. in. prowadzenie portali)
 • zawieranie i wykonywanie umów za pośrednictwem Internetu, świadczenie usług drogą elektroniczną
 • elektroniczny podpis
 • ochrona prywatnych danych i informacji osobowych


Cena usługi w przypadku klientów indywidualnych jest za każdym ustalana odrębnie i uwzględnia rodzaj usługi, stopień skomplikowania sprawy i czas poświęcony przez adwokata klientowi. W przypadku zastępstwa procesowego stawki honorarium adwokackiego nie mogą być niższe niż tzw. stawki minimalne przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz. 1800). Indywidualna wysokość stawki za prowadzenie konkretnej sprawy zostanie określona przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy adwokata.